Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 26
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่นัจนันท์ ทิ้งน้ำรอบ; นัฎจรี เจริญสุข; โสภณ เพ็ชรพวง
2563การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกัญญารัตน์ ภักดี; โสภณ เพ็ชรพวง; นัฏจรี เจริญสุข
2564การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3กมลพร เพชรกาฬ; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
2563การพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ชนาธิป ทัฬหกิจ; โสภณ เพ็ชรพวง; นัฏจรี เจริญสุข
12-มีน-2563การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงานวรารัตน์ นาพิรุณ; โสภณ เพ็ชรพวง; นัฎจรี เจริญสุข
2564การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านในเหมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2ทิพย์ชนก มณีนวล; โสภณ เพ็ชรพวง; ญาณิศา บุญจิตร์
2564การพัฒนาครูผู้สอนในการใช้โปรแกรมประเมินผลทางการเรียนของโรงเรียน บ้านโคกมะม่วง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3จินตนา ลิ้มปี้; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
2563การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียนของโรงเรียนวัดตรีธาราราม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่; นัฎจรี เจริญสุข; โสภณ เพ็ชรพวง
2564การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีกฤษฐาปณัฐ แก้วชัด; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
2563การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนบ้านร่าปู อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่จรัส การดี; โสภณ เพ็ชรพวง; นัฏจรี เจริญสุข