กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/777
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Discipline Development of the Students in Ban Saingam School under Suratthani Primary Educational Service Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนาธิป ทัฬหกิจ
โสภณ เพ็ชรพวง
นัฏจรี เจริญสุข
คำสำคัญ: การพัฒนาวินัยของนักเรียน
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระ
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพปัญหาด้านวินัยของนักเรียน 2. พัฒนาวินัยของนักเรียน และ 3. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 15 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 45 คน และกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 67 คน การวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติการ ขั้นการสังเกตการณ์ และขั้นการสะท้อนกลับ ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพปัญหาด้านวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม พบว่า ปัญหาสำคัญ ได้แก่ การขาดวินัยของนักเรียนในด้านการแต่งกาย ด้านการตรงต่อเวลา และด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน 2) ผลการพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัย กิจกรรมตรวจร่างกายทุก ๆ สัปดาห์ และกิจกรรมสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน และ 3) ผลการติดตามแลประเมินผลการพัฒนาวินัยนักเรียน พบว่า พฤติกรรมด้านการแต่งกาย โดยรวมนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ ในระดับมาก พฤติกรรมด้านการตรงต่อเวลา โดยรวมนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ใน ระดับมาก และพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ครูมอบหมายโดยรวมนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ใน ระดับมาก
รายละเอียด: การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/777
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chanatip IS63.pdf668.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น