Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 308  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2002งานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพของแม่น้ำตาปีตอนล่างและบึงขุนทะเลช่วยเกิด, สุธน
2003การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสตูลแป้นเพชร, พรเทพ
2003การจัดทำแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุขขวัญ, ประสิทธิ์
2003ยุทธศาสตร์การพัฒนมีส่วนร่วมของสหกรณ์กองทุนสวนยางจำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอินเตรียะ, ไมตรี
2003แบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสกุลไทย, พูลสุข
2003ศึกษาสภาพการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระนองภู่ขันเงิน, วีระศักดิ์
2003การศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่งแดง, สุเวช
2003รายงานการวิจัย การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2546นวนหนู, เผด็จ
2003การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้วิภาดาพิสุทธิ์, ถิรวิทย์
2003การศึกษาระดับความพร้อม ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพรชนะ, วุฒิพงศ์
2003ปัญหากระบวนการพัฒนาครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่พลดี, อุดมพร
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : กล้วยเล็บมือนางอบกรอบปรุงรส ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านท่ามะปริง เลขที่ 13 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรทองละเอียด, สมนึก; เรืองวัชรินทร์, อุราภรณ์
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณ๊ศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปลูกจันทน์เทศกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนนา เลขที่ 41 หมู่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยนุ้ย, เบญจมาส; ไหมเครือแก้ว, สุกัญญา
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์กะปิผัดหมูสับ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสาเภาสามัคคี เลขที่ 48 หมู่ 2 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชปรานประวิตร, อารยา; สุกแก้วมณี, ปริญญา
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีศึกษา : ไตปลาคั่วแห้ง ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์เสด็จเลขที่ 67/18 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชไหมเครือแก้ว, สุกัญญา; ช่วยนุ้ย, เบญมาส
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์กะปิ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวหม่อมวัง เลขที่ 46 หมู่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชปรานประวิตร,  อารยา; สุกแก้วมณี, ปริญญา
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง เลขที่ 256 หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรทองละเอียด,  สมนึก; เรืองวัชรินทร์, อุราภรณ์
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์มันกุ้งเสาเภา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสาเภาสามัคคี เลขที่ 43 หมู่ 2 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชปรานประวิตร, อารยา; สุกแก้วมณี, ปริญญา
2004รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : กะปิ ชื่อกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้านในเพลา เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชทองละเอียด, สมนึก; เรืองวัชรินทร์, อุราภรณ์
2004การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดชุมพรศรีนวล, ทวี