กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/788
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Development of Morality and Student EThic by Teachers’Participation at Surat Thani Municipality Sports School
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กัญญารัตน์ ภักดี
โสภณ เพ็ชรพวง
นัฏจรี เจริญสุข
คำสำคัญ: คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การมีส่วนร่วมของครู
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 2) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู และ 3)ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูประจำการ ครูแต่ละประเภทกีฬา ผู้ช่วยครูผู้สอน นักการภารโรง/แม่บ้าน และผู้แทนนักเรียนแต่ละชนิดกีฬา จำนวน 33 คน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอน การวางแผน การดำเนินการ การสังเกตการณ์และสะท้อนผล จำนวน 2 วงรอบ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ และแบบประเมิน วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนหนึ่งยังไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมไม่สนใจในการเรียนและกิจกรรมทางวิชาการ ไม่ส่งงานที่ครูผู้สอนมอบหมายตามระยะเวลา และ นักเรียนมีพฤติกรรมชอบหยิบของใช้ส่วนตัวเพื่อนในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 2) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการกำหนดบทลงโทษในการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การกำหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้า การสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมกสมุดสะสมความดี 3) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโด
รายละเอียด: การค้นคว้าอิสระหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/788
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kanyarat_med2020.pdf174.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น