กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/778
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียนของโรงเรียนวัดตรีธาราราม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Development of Desirable Characteristics in Self-Discipline of Students at Wattreetararam School, Phunphin, Surat Thani
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุริยัน ถิ่นบ้านใหม่
นัฎจรี เจริญสุข
โสภณ เพ็ชรพวง
คำสำคัญ: การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การพัฒนาวินัยนักเรียน
การพัฒนาศักยภาพครู
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระ
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียน 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียน และ 3) เพื่อติดตามผลการพัฒนาศักยภาพครูในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียนของโรงเรียนวัดตรีธาราราม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดตรีธาราราม ในการศึกษา 2562 จานวน 10 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสังเกต และแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การนาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียน พบว่า การดาเนินการของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดสื่ออุปกรณ์และกิจกรรมที่ส่งเสริมวิจัย จึงส่งผลให้นักเรียนขาดวินัยทั้งด้านวินัยต่อตนเองและต่อส่วนรวม 2) ผลการพัฒนาศักยภาพครูในการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียน ได้ดาเนินการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กิจกรรมการสอนบูรณาการสอดแทรกความมีวินัยในวิชาเรียน และกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ผลการพัฒนาพบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 3) ผลการติดตามการพัฒนาพบว่า ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา การใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ และการเสียสละ ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียนหลังการพัฒนาสูงขึ้น
รายละเอียด: การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/778
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
suriyun IS63.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น