Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 24
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุนพิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีอรทัย เกตุเผือก; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; บรรจง เจริญสุข
2563การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2563การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศสาหรับครูในโรงเรียนประชานิคม 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1บุปผา รื่นรวย; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2563การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีปวีณา ลิ้มสุวัฒนกุล; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2564การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study : IS) ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1วรลักษณ์ สุขเมือง; บรรจง เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2563การพัฒนากระบวนการจัดการขยะของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีกิตติมา เนตรพุกกณะ; ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2563การพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีศิรินันต์ รัตนพันธ์; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2564การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายกาญจนดิษฐ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1อมรรัตน์ สายชนะพันธ์; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; บรรจง เจริญสุข
2564การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรนาฏยาณี เทพนรินทร์; บรรจง เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2563การพัฒนาครูในการใช้กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อป้องกันปัญหา การ ออกกลางคัน ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงกิตติพันธ์ สุวรรณน้อย; ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์