กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/779
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Solid Waste Management Process of Chaiburipittaya School, Chaiburi, Surat Thani
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิรินันต์ รัตนพันธ์
สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ชูศักดิ์ เอกเพชร
คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระ
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา 2) พัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา 3) ติดตามและประเมินผลพัฒนากระบวนการการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ด้วยการเปรียบเทียบปริมาณขยะก่อนและหลัง และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการ โดยดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่มีการดำเนินการ 2 วงรอบ ด้วยการประยุกต์ขั้นตอนดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตผล และการสะท้อนผล กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชัยบุรีพิทยา จำนวน 30 คน ดำเนินการด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการปฏิบัติในจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนชัยบุรีพิทยาในภาพรวม มีขยะปริมาณมาก และภาพลักษณ์ของการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม ขาดระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ การพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และการปฏิบัติการในการจัดการขยะตามหลัก 3R ทำให้ปริมาณขยะลดลง ผลการติดตามและประเมินผลพัฒนากระบวนการการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนชัยบุรีพิทยา จากการจัดการขยะมูลฝอยเมื่อเปรียบเทียบผลสูงขึ้นในทุกๆ ด้าน สามารถนำไปปฏิบัติการให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงอย่างต่อเนื่อง และระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับ มาก
รายละเอียด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/779
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sirinun IS63.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น