Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 26
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุนพิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีอรทัย เกตุเผือก; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; บรรจง เจริญสุข
2563การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีชลันพร สังข์สิงห์; ญาณิศา บุญจิตร์; บรรจง เจริญสุข
2564การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study : IS) ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1วรลักษณ์ สุขเมือง; บรรจง เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2564การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายกาญจนดิษฐ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1อมรรัตน์ สายชนะพันธ์; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; บรรจง เจริญสุข
2564การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรนาฏยาณี เทพนรินทร์; บรรจง เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2564การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายภูผานาสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2จิราพร ยมสงค์; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; บรรจง เจริญสุข
2564การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและการชี้แนะของครูผู้ช่วยโรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11สิเรมอร ฤทธยานนท์; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; บรรจง เจริญสุข
2564การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน โรงเรียนวัดดอนรวบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1โศจิรัตน์ แก้ววิจิตร; บรรจง เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2564การพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ของโรงเรียนปะทิววิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรวรรณพลอย แจ้งเพชร; บรรจง เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2564การพัฒนาคู่มือครูนิเทศก์ในสถานประกอบการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จังหวัดชุมพรเพชรรัตน์ บัวอินทร์; บรรจง เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์