Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 21
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่นัจนันท์ ทิ้งน้ำรอบ; นัฎจรี เจริญสุข; โสภณ เพ็ชรพวง
12-มีน-2563การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยใช้กิจกรรมโครงงานวรารัตน์ นาพิรุณ; โสภณ เพ็ชรพวง; นัฎจรี เจริญสุข
2563การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียนของโรงเรียนวัดตรีธาราราม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุริยัน ถิ่นบ้านใหม่; นัฎจรี เจริญสุข; โสภณ เพ็ชรพวง
2564การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นสำหรับการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพรอภิเดช พงศ์แผ้ว; ชูศักดิ์ เอกเพชร; นัฎจรี เจริญสุข
2564ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11สุดา เอ้งฉ้วน; นัฎจรี เจริญสุข; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2564การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน โรงเรียนสวีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11จิรฐา มาพะเนาว์; นัฎจรี เจริญสุข; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2564การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนพนมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ณัฐิญา คาโส; นัฎจรี เจริญสุข; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2564การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”บุญเลิศ ดังใจปอง; นัฎจรี เจริญสุข; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2-มิถ-2565การพัฒนาคู่มือการใช้แพลตฟอร์มการทำงานกูเกิลเพื่อการศึกษาของครูโรงเรียนอ่าวลึก ประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ศรัณย์พงษ์ เกื้อบุตร; นัฎจรี เจริญสุข; ชูศักดิ์ เอกเพชร
7-มกร-2565การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เครือข่ายพ่วงอรัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3อรณิช ภาสกรกุล; ชูศักดิ์ เอกเพชร; นัฎจรี เจริญสุข