Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 18
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3กมลพร เพชรกาฬ; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
2563การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีชลันพร สังข์สิงห์; ญาณิศา บุญจิตร์; บรรจง เจริญสุข
2564การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านในเหมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2ทิพย์ชนก มณีนวล; โสภณ เพ็ชรพวง; ญาณิศา บุญจิตร์
2564การพัฒนาครูผู้สอนในการใช้โปรแกรมประเมินผลทางการเรียนของโรงเรียน บ้านโคกมะม่วง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3จินตนา ลิ้มปี้; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
2564การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีกฤษฐาปณัฐ แก้วชัด; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
2564การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ศริมา เสนยิ้ม; โสภณ เพ็ชรพวง; ญาณิศา บุญจิตร์
2564การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2พรศักดิ์ พัฒนะ; โสภณ เพ็ชรพวง; ญาณิศา บุญจิตร์
2564การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านน้ำราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2วิษณุ ขวัญเพชร; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
5-เมษ-2566การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลชนะพร อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุรีย์วัลย์ ขวัญเมือง; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
25-มกร-2565การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพงศราญ ไกรดำ; ญาณิศา บุญจิตร์; บรรจง เจริญสุข