กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1016
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลชนะพร อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC INFORMATION SYSTEM IN CHANAPORN SCHOOL VIPAWADEE SURATTHANI
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรีย์วัลย์ ขวัญเมือง
ญาณิศา บุญจิตร์
โสภณ เพ็ชรพวง
คำสำคัญ: การพัฒนาระบบ
ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศงานวิชาการ
วันที่เผยแพร่: 5-เมษ-2566
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แหล่งอ้างอิง: บทความ, การค้นคว้าอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลชนะพร 2) พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลชนะพร และ 3) ประเมินความเหมาะสมของระบบและความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลชนะพร อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลชนะพร จำนวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 และแบบประเมินความเหมาะสมและแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลชนะพร ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลขาดความต่อเนื่อง ขาดระบบการจัดแก็บข้อมูล ครูและบุคลากรยังมีการบันทึกข้อมูลด้วยมือเป็นหลัก ผลงานการวิจัยต่างๆขาดการจัดเก็บในที่เดียวกัน มีความกระจัดกระจายและมีการสูญหายตามระยะเวลาและการเคลื่อนย้ายบุคลากร ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินการสำรวจแหล่งเรียนรู้ 2) ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลชนะพร ได้พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบ Web Sever เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานแบบหลายผู้ใช้งาน (Multi User) โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL Server ร่วมกับภาษา PHP ผลการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง 0.80-1.00 และ 3) ผลการประเมินความเหมาะสมและความพึงใจในการใช้ระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลชนะพร อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าระบบสารสนเทศงานวิชาการมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงใจในการใช้ระบบโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก
รายละเอียด: การค้นค้วาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1016
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
is amd Surivan66.pdfบทความ การค้นค้วาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี809.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น