Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 32
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยบทเรียนท้องถิ่นในภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้จิตเกษม หลำสะอาด; ชูศักดิ์ เอกเพชร; วสันต์ สุทธโส; ศิโรจน์ พิมาน; ปริญญา น้อยดอนไพร
2563การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2563การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการนิเทศสาหรับครูในโรงเรียนประชานิคม 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1บุปผา รื่นรวย; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2563การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีปวีณา ลิ้มสุวัฒนกุล; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2563การพัฒนาการดาเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ประทีป เนตรพุกกณะ; สถาพร สงข์ขาวสุทธิรักษ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2563การพัฒนากระบวนการจัดการขยะของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีกิตติมา เนตรพุกกณะ; ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2564การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการสืบค้นสำหรับการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพรอภิเดช พงศ์แผ้ว; ชูศักดิ์ เอกเพชร; นัฎจรี เจริญสุข
2564ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11สุดา เอ้งฉ้วน; นัฎจรี เจริญสุข; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2563การพัฒนาครูในการใช้กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อป้องกันปัญหา การ ออกกลางคัน ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงกิตติพันธ์ สุวรรณน้อย; ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2563การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2พรสุดา แก้วสุวรรณ; ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์