กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/775
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการดาเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A DEVELOPMENT OF DROPOUT PREVENTION OPERATION OF STUDENTS AT KOHPHANGANSUKSA SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 11
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประทีป เนตรพุกกณะ
สถาพร สงข์ขาวสุทธิรักษ์
ชูศักดิ์ เอกเพชร
คำสำคัญ: การออกกลางคัน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระ
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 2) พัฒนาการดาเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 3) ประเมินผลการพัฒนาดาเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาในการพัฒนาการดาเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตผล และการสะท้อนผล ดาเนินการ 2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ ครูประจาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 37 คน แนวทางที่ใช้ในการพัฒนา คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการดาเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอผลในเชิงบรรยายและพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จากการวิเคราะห์นักเรียนมีแนวโน้มออกกลางคัน จากสาเหตุด้านตัวนักเรียนมากที่สุด รองลงมาด้านครอบครัว ด้านโรงเรียน การดาเนินงานขาดความชัดเจนในการบริหารงาน ครูที่ปรึกษาขาดประสบการณ์ ขาดการส่งตัว ขาดการติดตามนักเรียนรายบุคคล และขาดการประสานงานร่วมกับเครือข่าย 2) การพัฒนาการดาเนินงานการแก้ปัญหาด้วย การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหน่วยงานภายนอก การดาเนินงานส่งเสริมนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้ใช้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการดาเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคัน 3) ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจหลังอบรมสูงขึ้น ทาให้การพัฒนาการดาเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน คือครูที่ปรึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีการประสานงานกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการติดตามแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคัน ให้สามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรต่อไป
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/775
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pratheep2020.pdf476.03 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น