Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 15
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) กรุงเทพมหานครชลธิชา เกิดปากแพรก; มัทนียา พงศ์สุวรรณ; กฤษณี สงสวัสดิ์
25-มกร-2565การพัฒนาครูในการใช้กิจกรรมโครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกรียงศักดิ์ อุไรโรจน์; โสภณ เพ็ชรพวง; มัทนียา พงศ์สุวรรณ
28-กุม-2565การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและสัดส่วนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ กลุ่มร่วมมือเทคนิค STADเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอุมาพร คงเพชรกุล; มัทนียา พงศ์สุวรรณ; กฤษณี สงสวัสดิ์
28-เมษ-2565การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2พัชรี เอียดวงศ์; มัทนียา พงศ์สุวรรณ; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
28-กุม-2565การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ และลดปริมาณขยะด้วย ECO Concrete โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรจตุรงค์ ขุนปักษี; โสภณ เพ็ชรพวง; มัทนียา พงศ์สุวรรณ
28-กุม-2565การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อจัดการขยะของ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีธีระพล ศรีแสง; โสภณ เพ็ชรพวง; มัทนียา พงศ์สุวรรณ
28-มีน-2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิค CIRC ร่วมกับการเขียนแผนผังความคิดที่ส่งเสริมทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางเนียงนภสร ศรีรักษา; อัญชลี แสงอาวุธ; มัทนียา พงศ์สุวรรณ
28-กุม-2565การพัฒนาครูในการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวโรดม ทิมบำรุง; โสภณ เพ็ชรพวง; มัทนียา พงศ์สุวรรณ
2-มิถ-2565การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2ประภาภรณ์ พรหมมณี; มัทนียา พงศ์สุวรรณ; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
6-ธัน-2565การพัฒนาศักยภาพครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองศันสนีย์ เชาวนกุล; มัทนียา พงศ์สุวรรณ; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์