Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 10
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสำเร็จ ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพรอาทิตยา ศักดิ์จันทร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานีวรรณวิชณีย์ ทองอินทราช; ธนายุ ภู่วิทยาธร; วิภาณี ทองคำ
2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหาร จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพรอาริษา วัฒนครใหญ่
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านสมุยโฟโต้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีธนายุ ภู่วิทยาธร; วัชรินทร์ เดชยอดยิ่ง
2560ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; ธนายุ ภู่วิทยาธร; สุธาสินี จันทร์แจ่มใส
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุทานกับความสามารถในการให้บริการ ของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีวรรณวิชณีย์ ทองอินทราช; ธนายุ ภู่วิทยาธร; เจริญพงศ์ อินทรมณี
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหาร กิจการลูกเสือ ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1เอกพล กาญจน์สำเริง
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการ กับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนายุ ภู่วิทยาธร; นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; ดรุณี วัชนะ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุณีย์ ล่องประเสริฐ; วัลภา รักบำรุง
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนิตย์ หทัยวสีวงศ์สุขศรี; ธนายุ ภู่วิทยาธร; ชนัญชิดา ศรีสุดา