Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-7 จากทั้งหมด 7
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตชธรรม สังข์คร; นินธนา เอี่ยมสะอาด; นลวัชร์ ขุนลา
2560การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3สมคิด นาคขวัญ; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชินวุฒิ ช้างกลาง
2558การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; อัฒชฎาพร จุลสงค์
2564การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านในเหมือง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2ทิพย์ชนก มณีนวล; โสภณ เพ็ชรพวง; ญาณิศา บุญจิตร์
2564การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านในเหมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2ทิพย์ชนก มณีนวล
2561การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3กรรณิการ์ ถนิมกาญจน์; บรรจง เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2561ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชนิดาภา จันทร์มีศรี; สมคิด นาคขวัญ; ชูศักดิ์ เอกเพชร