Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-8 จากทั้งหมด 8
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานีสถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; โสภณ เพ็ชรพวง; สมโชค มีขวด
2558การรับรู้สื่อโฆษณา คุณค่าตราสินค้า และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิญาธร ขุนอ่อน; นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี; อรัญญา แสงทอง
2562ความคุ้มค่าจากการตัดสินใจขายเศษยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอรุษ คงรุ่งโชค; กนกวรรณ ลักษณะสมบูรณ์
2562การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ธีปภา สารพงษ์
29-มีน-2565ทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอโนชา ใจรักษ์; พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์
10-เมษ-2567ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ภายนอกในเขตจังหวัดกระบี่กรกช กุเรค้า; อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์
22-เมษ-2567ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกัญทพัทธ์ สุปันตี; อัจฉวรรณ รัตนพันธ์
10-เมษ-2567ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยว ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19)ปพิชญา ด้วงก่อเกิด; พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์