กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/617
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: EVALUATION OF SOCIAL STUDIES RELIGION AND CULTURE ACADEMIC STANDARD CURRICULUM FOR PRATHOMSUKSA 4 - 6 OF THIDAMAEPRA SCHOOL
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง
วัฒนา รัตนพรหม
อมรรัตน์ ปรีชา
คำสำคัญ: ซิปป์
ประเมินหลักสูต
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือที่ใช้ประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน คณะกรรมการ สถานศึกษา 14 คน คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 6 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 179 คน และ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 179 คน ซึ่งขนาดตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการ คำนวณจากของยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบทในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 3.84 - 4.65) ด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.00 - 4.64) ด้านกระบวนการในภาพรวมมี ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.14 - 4.79) และ และด้านผลผลิตในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมาก ที่สุด ( X = 4.13 - 4.75)
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/617
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
01 Cover Amorat.pdf1.68 MBAdobe PDFดู/เปิด
02 Chapter 1 Amorat.pdf1.1 MBAdobe PDFดู/เปิด
03 Chapter 2 Amorat.pdf6.91 MBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 3 Amorat.pdf1.43 MBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 4 Amorat.pdf4.14 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 5 Amorat.pdf953.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
07 Reference Amorat.pdf17.99 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น