กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/611
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย โดยใช้ทักษะปฏฺบัติของเดวีส์ เพื่อส่งเสริม ความกล้าแสดงออกของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE RESULT OF LEARNING THAI DANCE BY USING DAVIES SKILL TO PROMOTE THE COURAGE OF THE STUDENTS IN MATHAYOMSUKSA 1 KOH MAK NOY SCHOOL, PHANG NGA PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
กฤษณี สงสวัสดิ์
ปานทิพย์ ตุลพันธ์
คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู้
นาฏศิลป์ไทย
เดวีส์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ไทย นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความกล้า แสดงออก ในเรื่องของการตอบข้อซักถาม ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่ กล้าปฏิบัติทักษะนาฏศิลป์ไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ ความกล้าแสดงออกของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ การจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน วิธีดำเนินการ ได้แก่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแผนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยและกำหนดเนื้อหาเพื่อนำมาสร้างแผนการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดย ใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ แบบประเมินความกล้าแสดงออก และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ ผลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความเชื่อมั่น
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/611
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
01 Cover Parntip.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด
02 Chapter 1 Parntip.pdf952.94 kBAdobe PDFดู/เปิด
03 Chapter 2 Parntip.pdf5.07 MBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 3 Parntip.pdf829.39 kBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 4 Parntip.pdf1.16 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 5 Parntip.pdf684.72 kBAdobe PDFดู/เปิด
07 Reference Parntip.pdf13.79 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น