Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.ir.sru.ac.th/handle/123456789/137
Title: รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณ๊ศึกษา : ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปลูกจันทน์เทศกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนนา เลขที่ 41 หมู่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Authors: ช่วยนุ้ย, เบญจมาส
ไหมเครือแก้ว, สุกัญญา
Keywords: ลูกจันทน์เทศ-วิจัย
Issue Date: 2004
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract:  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาปัญหาระดับรากหญ้าได้รับการแก้ไข การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงออกมาในรูปของการปรับกระบวนทัศน์ (Paradiagm) และวิถีการผลิตตลอดจนการบริโภคของคนไทยให้เป็นรูปธรรมด้วยเหตุนี้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรับรองการพัฒนารวมทั้งยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าสู่มาตรฐานมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดตั้งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญท้องถิ่นของไทยในระดับรากหญ้า (Input) ซึ่งเป็นภาคการผลิตที่แท้จริง (Process) แนวทางการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในสินค้าให้ก้าวหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ (Output) ที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์สู่ตลาดผู้บริโภคได้โดยมีความหลากหลายรวมทั้งแพร่กระจายไปสู่ต่างประเทศได้อีกด้วย แนวทางของยุทธศาสตร์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะบรรเทาปัญหาความยากจนได้ เพราะช่วยสร้างรายได้ ความเข้มแข็งให้สามารถคิดเอง ทำเอง ในการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น สร้างภูมิปัญญาให้ท้องถิ่นสู่สากล (Local Lank Global Reach) ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่มักจะประสบกับอุปสรรคที่สำคัญอันเกิดจากปัจจัยภายนอก (External Environment) ที่มีต่อชุมชนที่สร้างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ พนักงานที่ไม่เพียงพอ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ การติดต่อประสานงานยังขาดความคล่องตัวและอุปสรรคภายใน (Internal Environment) ในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของรายงานการวิจัยนี้ ได้แก่ เรื่องผู้ผลิตชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขลักษณะ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสมาชิกกลุ่มของชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานของ GHP (Good Hygiene Practice) งานวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบปัญหาการวิจัยดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกจันทร์เทศของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านร่อนนาให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยในระดับท้องถิ่นให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพรวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาดโดยการให้เครื่องหมายการรับรองซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
URI: http://www.ir.sru.ac.th/handle/123456789/137
Appears in Collections:DI: Technical Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FullText.pdf8.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.