Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-9 จากทั้งหมด 9
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการรับรู้ของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จากมุมมองผู้บริโภคชัยชนะ ศรีชะนันท์; อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์
2564ความสำเร็จของธุรกิจน้ำหอม กรณีศึกษา น้ำหอมยี่ห้อหนึ่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชยกฤติ ไทยเกิด; สิญาธร นาคพิน
2564สมการโครงสร้างสื่อสังคมออนไลน์และส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบริการจากธุรกิจเวดดิ้งของคู่รักวัยทำงานในจังหวัดกระบี่อานิตย์ษา คงศริ; สิญาธร นาคพิน
2564ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภค กรณีศึกษาอาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีนโรดม แจ่มจรัส; พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์
29-มีน-2565ทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอโนชา ใจรักษ์; พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์
11-กรก-2566ความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอัจจิมา ทีคะพันธ์; อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์
10-มกร-2567ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ใช้บริการ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตวิษา โพธิ์นา; ยกสมน เจ๊ะเฮง
22-เมษ-2567ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกัญทพัทธ์ สุปันตี; อัจฉวรรณ รัตนพันธ์
10-เมษ-2567ประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาดธุรกิจผ้าม่าน อำเภอไขยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีสถาพร สุขช่วง; อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์