Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 21
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
29-เมษ-2565การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนภาพร จิรภิวงศ์; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม; วาสนา จาตุรัตน์
24-มิถ-2565พลเมืองศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกนกวรรณ ปลอดชุ่ม; อัศว์ศิริ ลาปีอี; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม
30-พฤษ-2565แนวทางการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศของงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร ประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีศวพร ชุมทอง; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม; อัศว์ศิริ ลาปีอี
24-มิถ-2565การพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีศุภิสรา ขาวเงิน; อัศว์ศิริ ลาปีอี; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม
29-เมษ-2565ปัจจัยในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีพีรพัฒน์ หนูยัง; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม; วาสนา จาตุรัตน์
30-พฤษ-2565ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาของเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมลลิกา ศศานนท์; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม; วาสนา จาตุรัตน์
24-มิถ-2565การศึกษาความต้องการและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองลลิตา หาญโสดา; อัศว์ศิริ ลาปีอี; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม
9-ธัน-2565บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติต่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีอรอุมา ชูแก้ว; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม; อัศว์ศิริ ลาปีอี
30-พฤษ-2565ภาพลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิทยา อำนวย; อัศว์ศิริ ลาปีอี; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม
15-พฤศ-2566แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองในท้องถิ่น ภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชพัณณิตา พรหมเมศร์; วาสนา จาตุรัตน์; สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม