กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/677
ชื่อเรื่อง: คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในประเทศ : กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม้่า อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: QUALITY OF LIFE OF ALIEN WORKERS IN THAILAND : A CASE STUDY OF BURMESE WORKERSE WORKERS, KIRIRATNIKHOM DISTRICT SURATTHANI PICHET KANHASEN
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิเชษฐ กัณหะเสน
คำสำคัญ: แรงงานต่างด้าว
กรณีศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค,เพื่อเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต างด าวสัญชาติพม า ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงาน ต างด าวสัญชาติพม า ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี จำแนกตามป>จจัยส วนบุคคล กลุ มตัวอย าง คือ แรงงานต างด าวสัญชาติพม า ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี จำนวน 132 คน ได มา โดยการสุ มตัวอย างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช เปAนแบบสอบถามมีค าความเชื่อมั่นเท ากับ 0.91 สถิติ พื้นฐานที่ใช ในการวิเคราะห,ข อมูล ได แก ค าร อยละ ค าเฉลี่ย ค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าสถิติทดสอบที และการวิเคราะห,ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว า ระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานต างด าวสัญชาติพม าในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี โดยรวมพบว า อยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปAนรายด าน พบว า อยู ใน ระดับมาก 2 ด าน ได แก ด านค าตอบแทนที่เปAนธรรม และด านความเสมอภาคในการทำงาน อยู ในระดับ ปานกลาง 4 ด าน เรียงลำดับค าเฉลี่ยจากมากไปน อย ได แก ด านชั่วโมงการทำงาน ด านการบูรณาการ ชีวิตการทำงานกับครอบครัว ด านโอกาสในความก าวหน าในอาชีพ และด านสิ่งแวดล อมที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ตามลำดับ และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานต างด าวสัญชาติพม า ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี จำแนกตามป>จจัยส วนบุคคล พบว า แรงงานต างด าวสัญชาติ พม า อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี ที่มีเพศ อายุ และสถานภาพที่ต างกัน มีคุณภาพชีวิต ไม แตกต างกัน ส วนแรงงานต างด าวสัญชาติพม าในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร,ธานี ที่มีระดับ การศึกษา และระยะเวลาในการทำงานที่ต างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต างกันอย างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/677
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
cover.pdf299.31 kBAdobe PDFดู/เปิด
abstract.pdf312.91 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf610.69 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf2.24 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf1.07 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf5.83 MBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 5.pdf303.57 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 1.pdf893.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 2.pdf449.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 3.pdf614.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix 4.pdf655.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
reference.pdf762.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น