กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/608
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: EVALUATION OF VOCATIONAL CERTIFICATION PROGRAM IN MARKETING OF NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION CENTER, MUANG SURAT THANI DISTRICT
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัฒนา รัตนพรหม
สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง
ณัฏฐามณี พุทธกุลหิรัญเมธา
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา การตลาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบ การประเมินแบบซิปป์ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ตัวแทนสถานประกอบการในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบ สัมภาษณ์ผู้บริหาร 2) แบบสัมภาษณ์ตัวแทนสถานประกอบการ 3) แบบสอบถามสำหรับครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 4) แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 5) แบบสอบถามสำหรับตัวแทนสถานประกอบการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 6) แบบบันทึกข้อมูล ด้านผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 - 1.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/608
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
01 Cover.pdf1.67 MBAdobe PDFดู/เปิด
02 Chapter 1.pdf1.43 MBAdobe PDFดู/เปิด
03 Chapter 2.pdf11.13 MBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 3.pdf2.05 MBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 4.pdf6.13 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 5.pdf1.75 MBAdobe PDFดู/เปิด
07 Reference.pdf28.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น