กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/605
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบเอสทีเอดี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT IN SOCIAL STUDIES, RELIGION, AND CULTURE FOR MATTHAYOMSUKSA 1, CHAIYAWITTHAYA SCHOOL BY COLLABORATIVE INSTRUCTIONAL MODEL BY STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) COOPERATION
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณี สงสวัสดิ์
กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
สมศักดิ์ เวชแดง
คำสำคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ
STAD
รูปแบบเอสทีเอดี
กิจกรรมการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบเอสทีเอดีที่ทำให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่ม และผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างกิจกรรม การ เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบเอสทีเอดี 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบเอสทีเอดี มี วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบเอสทีเอดี จากการ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง ประชากรในการวิจัยคือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 360 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/605
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
01 Cover Somsak.pdf1.54 MBAdobe PDFดู/เปิด
02 Chapter 1 Somsak.pdf1.11 MBAdobe PDFดู/เปิด
03 Chapter 2 Somsak.pdf5.95 MBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 3 Somsak.pdf1.25 MBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 4 Somsak.pdf1.13 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 5 Somsak.pdf651.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
07 Reference Somsak.pdf63.48 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น