Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.ir.sru.ac.th/handle/123456789/140
Title: รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์กะปิ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวหม่อมวัง เลขที่ 46 หมู่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Authors: ปรานประวิตร,  อารยา
สุกแก้วมณี, ปริญญา
Keywords: ผลิตภัณฑ์กะปิ-วิจัย
Issue Date: 2004
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract: การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กรณีศึกษา กะปิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวหม่อมวัง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชน บริบทกลุ่ม และบริบทผลิตภัณฑ์ กะปิและเพื่อส่งเสริม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กะปิของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวหม่อมวังให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กะปิของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวหม่อมวัง ในการศึกษาวิจัยได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร การเขียนแผนปรับปรุงการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การวิเคราะห์ SWOT เพื่อค้นหาปัญหาแลตัวชี้วัดร่วมกัน การอบรมให้ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกแสดงและจัดจำหน่าย พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ะปิ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์โดยสำรวจจากผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลุ่มต่อไป ผลจากการวิจัยและการร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำให้ทราบถึงบริบทชุมชน บริบทของกลุ่ม และบริบทของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้าน รวมทั้งสภาพการผลิตและสถานที่ เกิดองค์ความรู้ในด้านการผลิตกะปิ ทั้งในด้านวัตถุดิบที่ใช้ ขั้นตอนในการผลิต การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ การตลาด การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตและทราบถึงการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กะปิอีกทั้งยังมีการปรับปรุงฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มีความสวยงาม ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้การร่วมโครงการยังส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ดีขึ้น ทั้งในด้าน สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต สิ่งแวดล้อม และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ผลิต ซึ่งมีผลดีต่อการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ขณะนี้ผลิตภัณฑ์กะปิของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ่าวหม่อมวัง ได้รับรองมาตรฐานอาหารที่ถูกต้องตามกฎหมาย (อย.)ได้รับเครื่องหมายอาหารปลอดภัย และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
URI: http://www.ir.sru.ac.th/handle/123456789/140
Appears in Collections:DI: Technical Reports

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FullText.pdf6.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.