Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 25
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564ความได้สัดส่วนในการยุติการตั้งครรภ์ตามระยะเวลาที่กาหนดในกฎหมายพนมกร รุยันต์เฟื่องชัย; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ; นพดล ทัดระเบียบ
2564ความเสมอภาคทางภาษีการรับมรดกในการโอนทรัพย์สินข้ามลำดับชั้นอายุรชิตะ อัครชูวงศ์; นพดล ทัดระเบียบ; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
2564ปัญหาการกาหนดระยะเวลารอการลงโทษสุปกาญจน์ อินทรโชติ; อัคคกร ไชยพงษ์; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
10-มกร-2566ปัญหาการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจากเหตุสูญเสียสิทธิชุมชนณพิรภา ใสใจดี; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
24-มิถ-2565การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติดชนาทิพย์ พยุงวัฒนา; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
1-กัน-2566มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ในชั้นสอบสวนคดีและชั้นสั่งคดีพัชรินทร์ แหวนเพ็ชร์; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
1-กัน-2566การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในคดีอาญา ศึกษากรณี ชั้นสอบสวนคดีและชั้นสั่งคดีวรกานต์ คงสุข; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
24-มิถ-2565ปัญหาทางกฎหมายในการนำทรัพย์สินที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดมีคำสั่งให้ยึดไว้ชั่วคราวออกขายทอดตลาดจักรกฤษ ศรีขวัญ; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
22-กรก-2565ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำโทษปรับทางปกครองมาใช้แทนโทษอาญา ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562กาญจนา ดิสระ; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
1-กัน-2566ปัญหาการกำหนดค่าฤชาธรรมเนียมศาลในการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในคดีปกครองสิริวรรณ แพชนะ; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ