Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-9 จากทั้งหมด 9
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครู ในสถานศึกษาอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1โสภณ เพ็ชรพวง; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ธิดารัตน์ มาตย์สถิตย์
2561ผลการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย โดยใช้ทักษะปฏฺบัติของเดวีส์ เพื่อส่งเสริม ความกล้าแสดงออกของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากน้อย จังหวัดพังงากฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา; กฤษณี สงสวัสดิ์; ปานทิพย์ ตุลพันธ์
2563การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีปวีณา ลิ้มสุวัฒนกุล; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2562รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; วันชัย ธรรมสัจการ; มาเรียม ลูกสะเดา
2564การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านน้ำราด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2วิษณุ ขวัญเพชร; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
28-เมษ-2565การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานของครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3ณัฐพร นิลโกสีย์; ชูศักดิ์ เอกเพชร; นัฎจรี เจริญสุข
12-ตุล-2565การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวิจิตรา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีรัชชภา บุญเหมือน; บรรจง เจริญสุข; ญาณิศา บุญจิตร์
6-ธัน-2565การพัฒนาศักยภาพครูในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองศันสนีย์ เชาวนกุล; มัทนียา พงศ์สุวรรณ; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
20-กุม-2566การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษธันวา รุกขา; บรรจง เจริญสุข; ญาณิศา บุญจิตร์