Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 61
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; เบญจพร บุญหรอ
2558การศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ศิวาภรณ์ เพ็ชรคงทอง
2558การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประเภทช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานีสถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; โสภณ เพ็ชรพวง; สมโชค มีขวด
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จิตเกษม หลำสะอาด; สุธน ช่วยเกิด; สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ
2558การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; อัฒชฎาพร จุลสงค์
2558การรับรู้คุณค่าและจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีพวงเพ็ญ ชูรินทร์; สิญาธร ขุนอ่อน; วารุณี วัชรสวัสดิ์
2558ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีวาสนา จาตุรัตน์; บรรเจิด เจริญเวช; อภิชาติ ถ้ำจันทร์
2558ผลของการประยุกต์วงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 3 เดือน ในหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัชรี หลุ่งหม่าน; อัจริยา วัชราวิวัฒน์; สายใจ ศิลปพรหมมาศ
2558ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ทวัช บุญแสง; ดาราวรรณ รองเมือง; สุไหวด๊า บุหลาด
2559ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชายขอบ : ภาพสะท้อน จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นชฎารัตน์ สุนทรธรรม