Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 562
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ทวัช บุญแสง; ดาราวรรณ รองเมือง; สุไหวด๊า บุหลาด
2559ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนชายขอบ : ภาพสะท้อน จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นชฎารัตน์ สุนทรธรรม
2558การมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2โสภณ เพ็ชรพวง; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; เชิดพงศ์ ราชสมบัติ
2558การรับรู้คุณค่าและจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ประกอบธุรกิจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีพวงเพ็ญ ชูรินทร์; สิญาธร ขุนอ่อน; วารุณี วัชรสวัสดิ์
2557การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตชธรรม สังข์คร; นินธนา เอี่ยมสะอาด; นลวัชร์ ขุนลา
2558โครงการนวัตกรรมและชุดสาธิตอย่างง่ายสา หรับการพัฒนา ทักษะคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ปริศนา รักบำรุง
2560ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีจารี พรมสง
2560การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการใช้การจัดการ เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เรื่อง เล่าเรื่องเมืองชุมพร รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวัฒนา รัตนพรหม; ปิยวรรณ บุนนาค
2558การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึกอ่านเรื่อง “The Wonderful ASEAN” ด้วยวิธีการสอนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส กับการสอนแบบปกติกนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต; ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์; สุภาวดี จันทร์เอียด
2558การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีวิศาล ศรีมหาวโร; สมคิด รัตนพันธ์; อังคณา ฤทธิกุล