กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/789
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับจริยธรรมและส่วนเผื่องบประมาณ ของผู้จัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Relationships between Ethic’ Levels and Budgetary Slack of Hotel Business Managers in Surat Thani Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภูษณาภรณ์ สกุลพันธุ์
พวงเพ็ญ ชูรินทร์
คำสำคัญ: จริยธรรมทางธุรกิจ
ส่วนเผื่องบประมาณ
ผู้จัดการ
ธุรกิจโรงแรม
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับจริยธรรม ส่วนเผื่องบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับจริยธรรมกับส่วนเผื่องบประมาณ และสมการทำนายของระดับจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อส่วนเผื่องบประมาณของผู้จัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆ จำนวน 316 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ระดับจริยธรรมของผู้จัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับเหนือกฎเกณฑ์ และระดับตามกฎเกณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนระดับก่อนกฎเกณฑ์ อยู่ในระดับมาก ข้อมูลส่วนเผื่องบประมาณ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างระดับจริยธรรมกับส่วนเผื่องบประมาณ พบว่า ระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ และระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์เท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับส่วนเผื่องบประมาณ และสมการทำนายของระดับจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อส่วนเผื่องบประมาณ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์เท่ากับ 0.67 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์เท่ากับ 0.18 และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณของระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์กับระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ร่วมกันอธิบายส่วนเผื่องบประมาณของผู้จัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร้อยละ 48
รายละเอียด: การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/789
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pusanaporn MBA64.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น