กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/784
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความเป็นไปได้ของความสำเร็จในธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในจังหวัดกระบี่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE FEASIBILITY STUDY OF SUCCESS IN BIODIESEL OIL B100 BUSINESS IN KRABI ROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สิปนนท์ ไชนสน
อรุษ คงรุ่งโชค
คำสำคัญ: ความเป็นไปได้
ความสำเร็จในธุรกิจ
น้ำมันไบโอดีเซล B100
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในจังหวัดกระบี่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือได้เท่ากับ 0.984 ตามที่ 400 เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในจังหวัดกระบี่เป็นกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นระบบผ่านการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสภาพส่วนบุคคลและระดับการให้ความสำคัญของปัจจัยการดำเนินงานของธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จในธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในจังหวัดกระบี่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความมีอิทธิพลและความสัมพันธ์ต่อการศึกษาความเป็น ไปได้ของความสำเร็จในธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในจังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคน้ำมัน ไบโอดีเซล B100 ในจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญต่อทุกปัจจัยด้านการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการควบคุมประสิทธิภาพของการผลิตและการให้บริการของธุรกิจรวมทั้งพยายามควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเพื่อนำไป สู่การกำหนดราคาขายให้อยู่ในระดับที่ผู้บริโภคยอมรับในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 และจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำมันไบโอดีเซล B100 เพื่อให้เกิดการนำไปใช้และผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจไบโอดีเซล B100 อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในธุรกิจน้ำมันไบโอดีเชล B100 ในจังหวัดกระบี่ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ความสำเร็จในธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในจังหวัดกระบี่โดยรวมได้ถึงร้อยละ 80.40 ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในจังหวัดกระบี่ในที่สุด คำศัพท์สำคัญ : ความสำเร็จ, น้ำมันไบโอดีเซล B100, จังหวัดกระ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/784
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sippanon_mba63.pdf827.07 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น