กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/616
ชื่อเรื่อง: โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ตอนบน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE MULTILEVEL CAUSAL MODEL OF BEHAVIOR ANALYTICAL THINKING OF PRATOMSUKSA 6 STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION IN THE UPPER SOUTH OF THAILAND
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บรรจง เจริญสุข
อิศรัฏฐ์ รินไธสง
อภิจิตร์ ณ นคร
คำสำคัญ: มเดลเชิงสาเหตุพหุ
คิดวิเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: จากการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้มีพฤติกรรมและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่มีหลักสูตรเฉพาะเพื่อการฝึก พฤติกรรมการคิดวิเคราะห์สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาโดยตรง เพราะโรงเรียนมีข้อจำกัด ในด้านเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทั่วไป ทำให้ผลการประเมินมาตรฐานผู้เรียน ด้านความสามารถการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดไตร่ตรองอยู่ในระดับ ที่ต่ำมากที่สุด โดยเฉพาะปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะและความสามารถ ให้เกิดพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งต้องคอยรับจากครูผู้สอนและคิดตามผู้อื่น มากกว่าการคิดด้วยตนเอง ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้ลงมือทำแล้วเกิดพฤติกรรมการคิด วิเคราะห์เพื่อให้ผู้สร้างเจตคติ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะผลักดันการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผู้วิจัยเห็นความสำคัญในการพัฒนาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ตอนบน ด้วยการมุ่งศึกษาปัจจัยระดับนักเรียนและระดับครูที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำปัจจัยเหล่านั้นมาร่วมวางแผนนโยบายสนับสนุนการศึกษาที่เน้นพัฒนาพฤติกรรม การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และนำปัจจัยที่มีความสำคัญมาสร้างสมการพยากรณ์พหุระดับพฤติกรรม การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูที่ปฏิบัติการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 900 คน จากวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิจัยด้วยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับสำหรับครูและฉบับสำหรับนักเรียนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสมการถดถอยพหุระดับ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/616
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Leadership in Educational Management : Dissertations

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
01 Cover Apijit.pdf1.83 MBAdobe PDFดู/เปิด
02 Chapter 1 Apijit.pdf1.72 MBAdobe PDFดู/เปิด
03 Chapter 2 Apijit.pdf11.34 MBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 3 Apijit.pdf2.16 MBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 4 Apijit.pdf4.27 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 5 Apijit.pdf1.72 MBAdobe PDFดู/เปิด
07 Reference Apijit.pdf30.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น