กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/613
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorชาร์ลีย์ ฑปภูผา-
dc.contributor.advisorสิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง-
dc.contributor.authorมนัญญา เมฆสุขen_US
dc.date.accessioned2019-06-15T05:55:02Z-
dc.date.available2019-06-15T05:55:02Z-
dc.date.issued2561-
dc.identifier.urihttp://ir.sru.ac.th/handle/123456789/613-
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ที่มีต่อการจัด การเรียนรู้แบบไตรสิกขา เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการ จับสลาก ใช้เวลาในการทดลอง 6 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัด การเรียนรู้จำนวน 1 หน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าทีen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีen_US
dc.subjectไตรสิกขาen_US
dc.titleการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขาen_US
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF THE TOOLS OF GEOGRAPHICAL AND TIME ZONES OF THE WORLD SOCIAL LEARNING UNIT STUDIES, RELIGION AND CULTURE OF MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS SURAT PITTAYA SCHOOL BY THE TRISAKKHA LEARNING MANAGEMENTen_US
dc.typeThesisen_US
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
01 Cover Mananya.pdf1.81 MBAdobe PDFดู/เปิด
02 Chapter 1 Mananya.pdf1.29 MBAdobe PDFดู/เปิด
03 Chapter 2 Mananya.pdf7.05 MBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 3 Mananya.pdf1.41 MBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 4 Mananya.pdf1.72 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 5 Mananya.pdf648.76 kBAdobe PDFดู/เปิด
07 Reference Mananya.pdf36.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น