กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/612
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โสภณ เพ็ชรพวง
สมคิด นาคขวัญ
พรพิมล อุ่นเสียม
คำสำคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ์
ประสิทธิผลของสถานศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การบริหารจัดการสถานศึกษาในปัจจุบัน พบว่า มีสถานศึกษาหลายแห่งยังขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สถานศึกษาเป็นนวัตกรรมการบริหารที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ทิศทางแห่งความสำเร็จ ซึ่งการ วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของ สถานศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร สถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน จำนวน 1,663 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารและครูปฏิบัติการ สอน จำนวน 313 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/612
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
01 Cover Pornpimon.pdf1.84 MBAdobe PDFดู/เปิด
02 Chapter 1 Pornpimon.pdf1.59 MBAdobe PDFดู/เปิด
03 Chapter 2 Pornpimon.pdf8.91 MBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 3 Pornpimon.pdf1.09 MBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 4 Pornpimon.pdf1.85 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 5 Pornpimon.pdf3.1 MBAdobe PDFดู/เปิด
07 Reference Pornpimon.pdf9.84 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น