กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/606
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิป
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A SCHOOL-BASED CURRICULUM EVALUATION USING CIPP MODEL ON THE SUBJECT AREA OF OCCUPATIONS AND TECHNOLOGY FOR GRADE 4 - 6 STUDENTS AT WATNOK SCHOOL, DONSAK DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัฒนา รัตนพรหม
กฤษณี สงสวัสดิ์
จิตรา เผือกสวัสดิ์
คำสำคัญ: ประเมินหลักสูตร
รูปแบบซิป
CIPP
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิป ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนวัดนอก จำนวน 6 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 52 คน กรรมการสถานศึกษา/ผู้นำชุมชน จำนวน 9 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างวิเคราะห์ และจัดกลุ่มข้อมูลตามโครงสร้างการประเมินรูปแบบ ซิป โดยการสรุปอุปนัย และเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/606
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Curriculum and Instruction: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
01 Cover-จิตรา.pdf2.11 MBAdobe PDFดู/เปิด
02 Chapter 1-จิตรา.pdf1.4 MBAdobe PDFดู/เปิด
03 Chapter 2-จิตรา.pdf9.46 MBAdobe PDFดู/เปิด
04 Chapter 3-จิตรา.pdf1.62 MBAdobe PDFดู/เปิด
05 Chapter 4-จิตรา.pdf4.43 MBAdobe PDFดู/เปิด
06 Chapter 5-จิตรา.pdf1.72 MBAdobe PDFดู/เปิด
07 Reference-จิตรา.pdf14.42 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น