Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 11
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การศึกษาการใช้หลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; โสภณ เพ็ชรพวง; อาภาพร ธนวนิชนาม
2558การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอำเภอเกาะสมุยชูศักดิ์ เอกเพชร; พรศักดิ์ อาษาสุจริต; จามจุรี อ่อนเย็น
2560การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2สมคิด นาคขวัญ; ชูศักดิ์ เอกเพชร; ศักดิ์ชริน อาจหาญ
2559บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครู ในสถานศึกษาอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1โสภณ เพ็ชรพวง; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ธิดารัตน์ มาตย์สถิตย์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโสภณ เพ็ชรพวง; บรรจง เจริญสุข; จันทณา นวลแก้ว
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ ผลการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สมคิด นาคขวัญ; ชูศักดิ์ เอกเพชร; ศุภลักษณ์ ลีฬหคุณากร
2560การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11นัฎจรี เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; นาตยา สุวรรณจันทร์
2560ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนัฎจรี เจริญสุข; ชูศักดิ์ เอกเพชร; วันทิพย์ สามหาดไทย
2561การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3กฤษณา คลิ้งเคล้า
10-มกร-2566สิทธิการแต่งกายตามเพศสภาพในสถานศึกษาชยาภรณ์ ภูริสิราสวัสดิ์; จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ