Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 36
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จังหวัดชุมพรภัทรวดี จำใบรัตน์
2563การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนตลาดหนองหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2564การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3กมลพร เพชรกาฬ; ญาณิศา บุญจิตร์; โสภณ เพ็ชรพวง
2563การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2พรสุดา แก้วสุวรรณ
2563การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของครู โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีปวีณา ลิ้มสุวัฒนกุล; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; ชูศักดิ์ เอกเพชร
2564การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent study : IS) ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1วรลักษณ์ สุขเมือง; บรรจง เจริญสุข; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2563การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนวัดประตูใหญ่ อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2พรสุดา แก้วสุวรรณ; ชูศักดิ์ เอกเพชร; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
2564การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายภูผานาสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2จิราพร ยมสงค์; สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์; บรรจง เจริญสุข
2564การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1ศริมา เสนยิ้ม; โสภณ เพ็ชรพวง; ญาณิศา บุญจิตร์
2564การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน โรงเรียนสวีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11จิรฐา มาพะเนาว์; นัฎจรี เจริญสุข; ชูศักดิ์ เอกเพชร