กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/844
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนของเกษตรกร หมู่ที่ 13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE ANALYSIS OF COST AND RETURN IN DURIAN PLATATION INVESTMENT OF FARMERS AT MOO 13, NA KHA SUB – DISTRICT, LANG SUAN DISTRICT CHUMPHON PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐริการ์ มากท่าแซะ
พวงเพ็ญ ชูรินทร์
คำสำคัญ: ต้นทุน
ผลตอบแทน
การลงทุนปลูกทุเรียน
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนการปลูกทุเรียน ตั้งแต่การเตรียมดิน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลทุเรียน 2) รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนปลูกทุเรียน และ3) วิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนปลูกทุเรียนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนของหมู่ที่ 13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 196 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรง 0.67 – 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาผลตอบแทนด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ วิธีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน วิธีระยะเวลาคืนทุน วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกทุเรียน ตั้งแต่การเตรียมดิน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลทุเรียนเป็นจำนวนเงิน 121,518.06 บาท 2) รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนปลูกทุเรียน รวมรายได้เฉลี่ยระหว่างปีที่ 6 - 20 เป็นจำนวนเงิน 13,157,957.22 บาท และ3) วิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนปลูกทุเรียน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 4,345,100.65 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนร้อยละ 53 ระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 7 เดือน 6 วัน และอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 361
รายละเอียด: การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/844
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
nattharika_is mba64.pdf890.61 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น