กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/786
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE EFFECTIVENESS OF FARMER’S PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT UNDER THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN RANONG PROVINCE
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิตติคนธ์ จิ้วไม้แดง
อรุษ คงรุ่งโชค
คำสำคัญ: การจัดการการเงินส่วนบุคคล
เกษตรกร
ประสิทธิผล
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร ในจังหวัดระนอง 400 รายซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ ได้รับค่าความน่าเชื่อถือได้เท่ากับ 0.968 โดยสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นระบบผ่านการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสภาพส่วนบุคคลและระดับการให้ความสาคัญของพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปรเพื่อสกัดและจัดกลุ่มคาถาม ในการได้มาซึ่งตัวแปรอิสระอย่างถูกต้องแม่นยารวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวกับความมีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามซึ่งผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรในจังหวัดระนองให้ความสาคัญต่อทุกปัจจัย ของพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลในระดับมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนทางการเงินที่ดี ภายใต้การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ไม่ก่อหนี้ที่ไม่จาเป็นซึ่งจะนาไปสู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งผลการวิจัยยังค้นพบว่าพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลประกอบด้วย การวางแผนทางการเงินและพฤติกรรมการก่อหนี้มีอิทธิพลโดยตรง และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนอง โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ได้ถึงร้อยละ 81.50
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/786
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kittikon_mba63.pdf1.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น