กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/785
ชื่อเรื่อง: ความสำเร็จของการขายฝากทองคำสำหรับธุรกิจค้าทองคำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Success of Selling Gold on Consignment for Gold Trading Business in Surat Thani Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชชานนท์ ศิริยงค์
อรุษ คงรุ่งโชค
คำสำคัญ: ความสำเร็จ
การขายฝากทองคำ
ธุรกิจค้าทองคำ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง: การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการขายฝากทองคำสำหรับ ธุรกิจค้าทองคำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือได้เท่ากับ 0.932 ตามที่ 125 ผู้ประกอบธุรกิจค้าทองคำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยสรุปผลการวิจัยอย่างเป็นระบบผ่านการใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายสภาพส่วนบุคคลและระดับ การให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขการขายฝากทองคำและปัจจัยบ่งชี้ความสำเร็จของการขายฝากทองคำที่มีผลต่อความสำเร็จของการขายฝากทองคำสำหรับธุรกิจค้าทองคำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย ตัวแปรเพื่อสกัดและจัดกลุ่มคำถาม ในการได้มาซึ่งตัวแปรอิสระอย่างถูกต้องแม่นยำรวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความมีอิทธิพล และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความสำเร็จของการขายฝากทองคำสำหรับธุรกิจค้าทองคำ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบธุรกิจค้าทองคำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญต่อทุกปัจจัยของเงื่อนไขเพื่อพิจารณาขายฝากทองคำในระดับมากที่สุดซึ่งประกอบด้วย การมีชื่อเสียงของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ระยะเวลาขายฝากทองคำ จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายฝากทองคำ ความน่าเชื่อถือ และ อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีอิทธิพลโดยตรงและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จของการขายฝากทองคำสำหรับ ธุรกิจค้าทองคำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ความสำเร็จ ของการขายฝากทองคำสำหรับธุรกิจค้าทองคำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมได้ถึงร้อยละ 84.9 ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงเงื่อนไขการขายฝากทองคำสำหรับธุรกิจค้าทองคำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ จะนำไปสู่ความสำเร็จของการขายฝากทองคำสำหรับธุรกิจค้าทองคำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในที่สุด
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/785
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Business Administration: Independent Study (IS)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
RATCHANON_mba63.pdf774.64 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น