กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/772
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงดินอย่างง่าย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัชรี รวยรื่น
คำสำคัญ: การฟื้นฟูดิน
ปรับปรุงดิน
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ: วัสดุจากธรรมชาติ เช่น เปลือกถั่ว ฟางข้าว ใบไม้แห้ง ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ในพื้นที่ที่มีดินแข็งหรือดินลูกรังให้ขุดดินแล้วผสมคลุกเคล้าวัสดุเหล่านี้ลงไปเพื่อช่วยเพิ่มช่องว่างในดินจะท่าให้ดินโปร่งและร่วนซุยขึ้น ในปุ๋ยอินทรีย์ยังมีธาตุอาหารที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินได้อีกด้วย ส่าหรับฟางข้าวนั้นให้หมักไว้ในดินแล้วรดปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะช่วยให้ฟางย่อยสลายเร็วขึ้น แต่หากคุณไม่ได้ท่าสวนจริงจังมากนักก็อาจใส่ปุ๋ยอินทรีย์เฉพาะจุดที่ต้องการปรับปรุงดินก็ได้ เช่น บริเวณที่จะท่าแปลงต้นไม้ หรือหลุมปลูกไม้ยืนต้น
รายละเอียด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/772
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Social Engagement: Documention / Brochure / Leaflet

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Soil-improvement.pdf658.35 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น