กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/771
ชื่อเรื่อง: การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ: ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งอ้างอิง: บ้านและสวน: www.baanlaesuan.com; กรีนพีซ: www.greenpeace.org/thailand; มูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ www.agrinature.or.th; กรมวิชำกำรเกษตร www.doa.go.th
บทคัดย่อ: 1. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้งปริมาณอินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุอาหาร ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) 2. ช่วยในการย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ในดิน ทำให้ธาตุอาหารถูกพืชนำ ไปใช้ได้รวดเร็วขึ้น 3. ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน
รายละเอียด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/771
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Social Engagement: Documention / Brochure / Leaflet

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
wast-fertilizer.pdf874.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น