กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/769
ชื่อเรื่อง: เกษตรปลอดสารพิษ พึ่งพาตนเอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปุณยนุช สุขหิรัญ
คำสำคัญ: ปลอดสารพิษ
พึ่งพาตนเอง
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งอ้างอิง: Koy Garden, Kanun Lovedog
รายละเอียด: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/769
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Social Engagement: Documention / Brochure / Leaflet

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Agriculture.pdf2.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น