กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/759
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: THE EFFECTIVENESS OF ACADEMIC ADMINISTRATION OF SMALL SCHOOLS ACCORDING TO TEACHERS’ OPPINIONS UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมคิด นาคขวัญ
ชูศักดิ์ เอกเพชร
ศิวพร ละหารเพชร
คำสำคัญ: ประสิทธิผลของการบริหารงาน
การบริหารงานวิชาการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 2)เปรียบเทียบ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามสถานภาพส่วนบุคคล 3) ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการ บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชากร ได้แก่สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 92 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 76 โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 คนรวม 228 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟชนิดความแปรปรวนทางเดียว
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/759
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext-03032563.pdf1.53 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น