กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/758
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: BEHAVIORS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTING PERFORMANCE COMPETENCY OF TEACHERS IN SCHOOLS UNDER SURATTHANI SECONDARY EDUCATIONAL AREA OFFICE 11
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมคิด นาคขวัญ
ชูศักดิ์ เอกเพชร
วิไลวรรณ ขวัญใจ
คำสำคัญ: พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู และ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากร คือ ครูผู้สอน จำนวน 2,669 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 335 คน กำหนดโดยใช้เกณฑ์ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยกำหนดสัดส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/758
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Education Administration: Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext-03032563.pdf1.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น