กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/721
ชื่อเรื่อง: การวิจัยทางการพยาบาล
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
คำสำคัญ: วิจัยทางการพยาบาล
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หมายเลขชุด/รายงาน: เอกสารประกอบการสอน;NUR0803
บทคัดย่อ: เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล รหัสวิชา NUR 0803 ผู้เขียนได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาล สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนภาคทฤษฎี ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในภาคทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการทาวิจัยพื้นฐานได้
รายละเอียด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/721
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:NURSE: Book or Book Chapter

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
NUR0803-Cover.pdf176.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
NUR0803-Fulltext.pdf29.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น