กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/719
ชื่อเรื่อง: ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์
คำสำคัญ: สุขภาพจิต
จิตเวช
การพยาบาล
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
หมายเลขชุด/รายงาน: เอกสารประกอบการสอน;NUR0602
บทคัดย่อ: ฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้มีปัญหาทางจิต อารมณ์ พฤติกรรม และการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในระยะต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมบำบัด สอน และให้คำปรึกษาทางจิตแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้บุคคลสามารถดูแลตนเอง และสนับสนุนให้ผู้รับบริการ ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายละเอียด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/719
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Book or Book Chapter

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
NUR0602-Cover.pdf322.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
NUR0602-Fulltext.pdf39.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น