กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/603
ชื่อเรื่อง: หนังสืออนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายมารุต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คำสำคัญ: ประวัติ
การทำงาน
การศึกษา
ครอบครัว
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/603
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8440
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Booksรายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น