กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/585
ชื่อเรื่อง: วีดีโอเทปเรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากกาบพลับพลึง
คำสำคัญ: การประดิษฐ์
กาบพลับเพลิง
การจัดดอกไม้ในพิธี
วันที่เผยแพร่: 2530
สำนักพิมพ์: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URI: http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/585
รหัสอื่นๆ: http://localhost/jspui/handle/123456789/8422
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Rare Books

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
วิดีโอเทปเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากกาบพลับพลึง.pdf12.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น